കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ (കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരമുള്ളത്) പട്ടികയാണിത്.[1] സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പട്ടികപ്രകാരം ഈ പട്ടിക ക്രമമായി പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്.

Gram Panchayats in Kerala
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക - വാക്കുകൂട്ടം
കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.[2]) ജനസംഖ്യ (2001) [3] ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ജില്ല
പാറശ്ശാല പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കാരോട് പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കുളത്തൂർ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
ചെങ്കൽ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
തിരുപുറം പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
പൂവാർ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കുന്നത്തുകാൽ പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
കൊല്ലയിൽ പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
പെരുങ്കടവിള പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
ആര്യങ്കോട് പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
ഒറ്റശേഖരമംഗലം പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
കള്ളിക്കാട് പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
വെള്ളറട പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
അമ്പൂരി പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
അതിയന്നൂർ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
വിഴിഞ്ഞം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
വെങ്ങാനൂർ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കല്ലിയൂർ തിരുവനന്തപുരം
കോട്ടുകാൽ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കരിംകുളം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കാഞ്ഞിരംകുളം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
ബാലരാമപുരം നേമം തിരുവനന്തപുരം
വിളപ്പിൽ നേമം തിരുവനന്തപുരം
വിളവൂർക്കൽ നേമം തിരുവനന്തപുരം
മാറനല്ലൂർ നേമം തിരുവനന്തപുരം
മലയിൻകീഴ് തിരുവനന്തപുരം
പള്ളിച്ചൽ തിരുവനന്തപുരം
മംഗലപുരം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
പോത്തൻകോട് കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
കഴക്കൂട്ടം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീകാര്യം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
അണ്ടൂർക്കോണം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
കഠിനംകുളം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
ആനാട് തിരുവനന്തപുരം
പനവൂർ തിരുവനന്തപുരം
വെമ്പായം തിരുവനന്തപുരം
കരകുളം തിരുവനന്തപുരം
അരുവിക്കര തിരുവനന്തപുരം
വെള്ളനാട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
കാട്ടാക്കട വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
പൂവച്ചൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
കുറ്റിച്ചൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
ആര്യനാട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
ഉഴമലയ്ക്കൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
തൊളിക്കോട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
വിതുര വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
മാണിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
നെല്ലനാട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പുല്ലമ്പാറ തിരുവനന്തപുരം
വാമനപുരം വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
കല്ലറ വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പാങ്ങോട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
നന്ദിയോട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പെരിങ്ങമല വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
നാവായിക്കുളം തിരുവനന്തപുരം
കരവാരം തിരുവനന്തപുരം
പള്ളിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
മടവൂർ തിരുവനന്തപുരം
കിളിമാനൂർ തിരുവനന്തപുരം
പഴയകുന്നുമ്മേൽ തിരുവനന്തപുരം
പുളിമാത്ത് തിരുവനന്തപുരം
നഗരൂർ തിരുവനന്തപുരം
മുദാക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
വക്കം തിരുവനന്തപുരം
കടയ്ക്കാവൂർ തിരുവനന്തപുരം
അഞ്ചുതെങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം
ചിറയിൻകീഴ് തിരുവനന്തപുരം
അഴൂർ തിരുവനന്തപുരം
കീഴുവിലം തിരുവനന്തപുരം
ഇടവ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ഇലകമൺ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ചെറുന്നിയൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ചെമ്മരുതി വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ഒറ്റൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
വെട്ടൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
മണമ്പൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം


പിറവന്തൂർ കൊല്ലം
വിളക്കുടി കൊല്ലം
തലവൂർ 33.67 31804 പത്തനാപുരം പത്തനാപുരം കൊല്ലം
പട്ടാഴി കൊല്ലം
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര കൊല്ലം
പത്തനാപുരം 14 പത്തനാപുരം പത്തനാപുരം കൊല്ലം
തെൻമല കൊല്ലം
ആര്യങ്കാവ് 13 198.84 16660 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം
ഏരൂർ 19 44.79 32723 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
അലയമൺ 14 35.91 18538 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
അഞ്ചൽ 19 24.45 28612 അഞ്ചൽ പത്തനാപുരം കൊല്ലം
ഇടമുളയ്ക്കൽ 22 38.73 35978 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
കരവാളൂർ കൊല്ലം
ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ഇളമാട് 17 30.02 23941 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ഇട്ടിവ 21 43.89 33571 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
നിലമേൽ കൊല്ലം
കടയ്ക്കൽ 19 48.9 45291 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ചിതറ കൊല്ലം
കുമ്മിൾ കൊല്ലം
കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
ഉമ്മന്നൂർ 20 34.43 31880 വെട്ടിക്കവല കൊല്ലം
വെട്ടിക്കവല കൊല്ലം
മേലില കൊല്ലം
മൈലം 19 27.49 30441 വെട്ടിക്കവല കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
കുളക്കട 18 29.18 30440 വെട്ടിക്കവല കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
നെടുവത്തൂർ കൊല്ലം
പവിത്രേശ്വരം കൊല്ലം
എഴുകോൺ 16 17.24 22531 കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
കരീപ്ര കൊല്ലം
വെളിയം കൊല്ലം
പൂയപ്പള്ളി കൊല്ലം
വെളിനല്ലൂർ കൊല്ലം
മൈനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം
തഴവ കൊല്ലം
ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കൊല്ലം
ശൂരനാട് തെക്ക് കൊല്ലം
പോരുവഴി കൊല്ലം
കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം
ശൂരനാട് കൊല്ലം
ഓച്ചിറ 17 12.86 24325 ഓച്ചിറ കൊല്ലം
കുലശേഖരപുരം കൊല്ലം
ക്ളാപ്പന കൊല്ലം
തൊടിയൂർ കൊല്ലം
ആലപ്പാട് 16 7.38 24576 കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം
കിഴക്കേ കല്ലട കൊല്ലം
മൺറോത്തുരുത്ത് കൊല്ലം
പെരിനാട് കൊല്ലം
പനയം കൊല്ലം
പേരയം കൊല്ലം
തൃക്കടവൂർ കൊല്ലം
തൃക്കരുവ കൊല്ലം
ചാത്തന്നൂർ കൊല്ലം
ചിറക്കര കൊല്ലം
കല്ലുവാതുക്കൽ കൊല്ലം
നെടുമ്പന കൊല്ലം
ആദിച്ചനല്ലൂർ 20 19.85 29384 ഇത്തിക്കര കൊല്ലം
പൂതക്കുളം കൊല്ലം
തെക്കുംഭാഗം കൊല്ലം
ചവറ കൊല്ലം
തേവലക്കര കൊല്ലം
പൻമന കൊല്ലം
നീണ്ടകര കൊല്ലം
മയ്യനാട് കൊല്ലം
തൃക്കോവിൽവട്ടം കൊല്ലം
കൊറ്റങ്കര കൊല്ലം
ഇളമ്പള്ളൂർ 21 45427 മുഖത്തല കൊല്ലം


ആനിക്കാട് പത്തനംതിട്ട
ആറന്മുള പത്തനംതിട്ട
അരുവാപ്പുലം പത്തനംതിട്ട
അയിരൂർ പത്തനംതിട്ട
ചെന്നീർക്കര പത്തനംതിട്ട
ചെറുകോൽ പത്തനംതിട്ട
ചിറ്റാർ പത്തനംതിട്ട
ഇലന്തൂർ പത്തനംതിട്ട
ഏനാദിമംഗലം പത്തനംതിട്ട
ഏറത്ത് 17 21.74 പറക്കോട് അടൂർ പത്തനംതിട്ട
ഇരവിപേരൂർ പത്തനംതിട്ട
ഏഴംകുളം പത്തനംതിട്ട
എഴുമറ്റൂർ പത്തനംതിട്ട
കടമ്പനാട് പത്തനംതിട്ട
കടപ്ര പത്തനംതിട്ട
കലഞ്ഞൂർ പത്തനംതിട്ട
കല്ലൂപ്പാറ പത്തനംതിട്ട
കവിയൂർ പത്തനംതിട്ട
കൊടുമൺ പത്തനംതിട്ട
കോയിപ്രം പത്തനംതിട്ട
കോന്നി പത്തനംതിട്ട
കൊറ്റനാട് പത്തനംതിട്ട
കോട്ടാങ്ങൽ പത്തനംതിട്ട
കോഴഞ്ചേരി പത്തനംതിട്ട
കുളനട പത്തനംതിട്ട
കുന്നന്താനം പത്തനംതിട്ട
കുറ്റൂർ പത്തനംതിട്ട
മലയാലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട
മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പത്തനംതിട്ട
മെഴുവേലി പത്തനംതിട്ട
മൈലപ്ര പത്തനംതിട്ട
നാറാണംമൂഴി പത്തനംതിട്ട
നാരങ്ങാനം പത്തനംതിട്ട
നെടുമ്പ്രം പത്തനംതിട്ട
നിരണം പത്തനംതിട്ട
ഓമല്ലൂർ പത്തനംതിട്ട
പള്ളിയ്ക്കൽ പത്തനംതിട്ട
പന്തളം പത്തനംതിട്ട
പന്തളം തെക്കേക്കര പത്തനംതിട്ട
പെരിങ്ങര പത്തനംതിട്ട
പ്രമാടം പത്തനംതിട്ട
പുറമറ്റം പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി അങ്ങാടി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പഴവങ്ങാടി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പെരുനാട് പത്തനംതിട്ട
സീതത്തോട് പത്തനംതിട്ട
തണ്ണിത്തോട് പത്തനംതിട്ട
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പത്തനംതിട്ട
തുമ്പമൺ പത്തനംതിട്ട
വടശ്ശേരിക്കര പത്തനംതിട്ട
വള്ളിക്കോട് പത്തനംതിട്ട
വെച്ചൂച്ചിറ പത്തനംതിട്ട


ആല ആലപ്പുഴ
അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ആലപ്പുഴ
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ആലപ്പുഴ
ആറാട്ടുപുഴ ആലപ്പുഴ
അരൂക്കുറ്റി ആലപ്പുഴ
അരൂർ ആലപ്പുഴ
ആര്യാട് ആലപ്പുഴ
ഭരണിക്കാവ് ആലപ്പുഴ
ബുധനൂർ ആലപ്പുഴ
ചമ്പക്കുളം ആലപ്പുഴ
ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ആലപ്പുഴ
ചെന്നിത്തല-തൃപ്പെരുന്തുറ ആലപ്പുഴ
ചേപ്പാട് ആലപ്പുഴ
ചെറിയനാട് ആലപ്പുഴ
ചേർത്തല തെക്ക് ആലപ്പുഴ
ചെറുതന ആലപ്പുഴ
ചെട്ടികുളങ്ങര ആലപ്പുഴ
ചിങ്ങോലി ആലപ്പുഴ
ചുനക്കര ആലപ്പുഴ
ദേവികുളങ്ങര ആലപ്പുഴ
എടത്വ ആലപ്പുഴ
എഴുപുന്ന ആലപ്പുഴ
ഹരിപ്പാട് ആലപ്പുഴ
കടക്കരപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ
കൈനകരി ആലപ്പുഴ
കണ്ടല്ലൂർ ആലപ്പുഴ
കഞ്ഞിക്കുഴി ആലപ്പുഴ
കാർത്തികപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ
കരുവാറ്റ ആലപ്പുഴ
കാവാലം ആലപ്പുഴ
കോടംതുരുത്ത് ആലപ്പുഴ
കൃഷ്ണപുരം ആലപ്പുഴ
കുമാരപുരം ആലപ്പുഴ
കുത്തിയതോട് ആലപ്പുഴ
മണ്ണഞ്ചേരി ആലപ്പുഴ
മാന്നാർ ആലപ്പുഴ
മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ആലപ്പുഴ
മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ആലപ്പുഴ
മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ആലപ്പുഴ
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ആലപ്പുഴ
മുഹമ്മ ആലപ്പുഴ
മുളക്കുഴ ആലപ്പുഴ
മുതുകുളം ആലപ്പുഴ
മുട്ടാർ ആലപ്പുഴ
നെടുമുടി ആലപ്പുഴ
നീലംപേരൂർ ആലപ്പുഴ
നൂറനാട് ആലപ്പുഴ
പാലമേൽ ആലപ്പുഴ
പള്ളിപ്പാട് ആലപ്പുഴ
പാണാവള്ളി ആലപ്പുഴ
പാണ്ടനാട് ആലപ്പുഴ
പത്തിയൂർ ആലപ്പുഴ
പട്ടണക്കാട് ആലപ്പുഴ
പെരുമ്പളം ആലപ്പുഴ
പുളിങ്കുന്ന് ആലപ്പുഴ
പുലിയൂർ ആലപ്പുഴ
പുന്നപ്ര തെക്ക് ആലപ്പുഴ
പുന്നപ്ര വടക്ക് ആലപ്പുഴ
പുറക്കാട് ആലപ്പുഴ
രാമങ്കരി ആലപ്പുഴ
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ആലപ്പുഴ
തകഴി ആലപ്പുഴ
തലവടി ആലപ്പുഴ
തണ്ണീർമുക്കം ആലപ്പുഴ
തഴക്കര ആലപ്പുഴ
തിരുവൻവണ്ടൂർ ആലപ്പുഴ
തൃക്കുന്നപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
തുറവൂർ ആലപ്പുഴ
വയലാർ ആലപ്പുഴ
വീയപുരം ആലപ്പുഴ
വെളിയനാട് ആലപ്പുഴ
വള്ളിക്കുന്നം ആലപ്പുഴ
വെണ്മണി ആലപ്പുഴ


അയ്മനം കോട്ടയം
അകലക്കുന്നം കോട്ടയം
ആർപ്പൂക്കര കോട്ടയം
അതിരമ്പുഴ കോട്ടയം
അയർക്കുന്നം കോട്ടയം
ഭരണങ്ങാനം 17 7.5 29,675 ഈരാറ്റുപേട്ട മീനച്ചിൽ കോട്ടയം
ചെമ്പ് കോട്ടയം
ചിറക്കടവ് കോട്ടയം
എലിക്കുളം കോട്ടയം
ഈരാറ്റുപേട്ട കോട്ടയം
എരുമേലി കോട്ടയം
ഏറ്റുമാനൂർ കോട്ടയം
കടനാട് കോട്ടയം
കടപ്ലാമറ്റം കോട്ടയം
കടുത്തുരുത്തി കോട്ടയം
കല്ലറ കോട്ടയം
കാണക്കാരി കോട്ടയം
കങ്ങഴ കോട്ടയം
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോട്ടയം
കരൂർ കോട്ടയം
കറുകച്ചാൽ കോട്ടയം
കിടങ്ങൂർ കോട്ടയം
കൂരോപ്പട കോട്ടയം
കൂട്ടിക്കൽ കോട്ടയം
കോരുത്തോട് കോട്ടയം
കൊഴുവനാൽ കോട്ടയം
കുമരകം കോട്ടയം
കുറവിലങ്ങാട് കോട്ടയം
കുറിച്ചി കോട്ടയം
മാടപ്പള്ളി കോട്ടയം
മണിമല കോട്ടയം
മാഞ്ഞൂർ കോട്ടയം
മണർകാട് കോട്ടയം
മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി കോട്ടയം
മറവൻതുരുത്ത് കോട്ടയം
മീനച്ചിൽ കോട്ടയം
മീനടം കോട്ടയം
മേലുകാവ് കോട്ടയം
മൂന്നിലവ് കോട്ടയം
മുളക്കുളം കോട്ടയം
മുണ്ടക്കയം കോട്ടയം
മുത്തോലി കോട്ടയം
നെടുംകുന്നം കോട്ടയം
നീണ്ടൂർ കോട്ടയം
ഞീഴൂർ കോട്ടയം
പായിപ്പാട് കോട്ടയം
പള്ളിക്കത്തോട് കോട്ടയം
പാമ്പാടി കോട്ടയം
പനച്ചിക്കാട് കോട്ടയം
പാറത്തോട് കോട്ടയം
പൂഞ്ഞാർ കോട്ടയം
പൂഞ്ഞാർ കോട്ടയം
പുതുപ്പള്ളി കോട്ടയം
രാമപുരം കോട്ടയം
തീക്കോയി കോട്ടയം
തലനാട് കോട്ടയം
തലപ്പലം കോട്ടയം
തലയാഴം കോട്ടയം
തലയോലപ്പറമ്പ് കോട്ടയം
തിടനാട് കോട്ടയം
തിരുവാർപ്പ് കോട്ടയം
തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടയം
ടി.വി. പുരം കോട്ടയം
ഉദയനാപുരം കോട്ടയം
ഉഴവൂർ കോട്ടയം
വാകത്താനം കോട്ടയം
വാഴപ്പള്ളി കോട്ടയം
വാഴൂർ കോട്ടയം
വെച്ചൂർ കോട്ടയം
വെളിയന്നൂർ കോട്ടയം
വെള്ളാവൂർ കോട്ടയം
വെള്ളൂർ കോട്ടയം
വിജയപുരം കോട്ടയം


കുമാരമംഗലം ഇടുക്കി
കോടിക്കുളം ഇടുക്കി
വണ്ണപ്പുറം ഇടുക്കി
കരിമണ്ണൂർ ഇടുക്കി
ഉടുമ്പന്നൂർ ഇടുക്കി
ഇടമലക്കുടി ഇടുക്കി
ഇടവെട്ടി ഇടുക്കി
ആലക്കോട് ഇടുക്കി
വെളളിയാമറ്റം ഇടുക്കി
മുട്ടം ഇടുക്കി
കരിങ്കുന്നം ഇടുക്കി
പുറപ്പുഴ ഇടുക്കി
മണക്കാട് ഇടുക്കി
കാമാക്ഷി ഇടുക്കി
വാത്തിക്കുടി ഇടുക്കി
വാഴത്തോപ്പ് ഇടുക്കി
കഞ്ഞിക്കുഴി ഇടുക്കി
അറക്കുളം ഇടുക്കി
കുടയത്തൂർ ഇടുക്കി
കൊന്നത്തടി ഇടുക്കി
രാജാക്കാട് ഇടുക്കി
കട്ടപ്പന ഇടുക്കി
മരിയാപുരം ഇടുക്കി
പെരുവന്താനം ഇടുക്കി
കൊക്കയാർ ഇടുക്കി
ഉപ്പുതറ ഇടുക്കി
ഏലപ്പാറ ഇടുക്കി
വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഇടുക്കി
പീരുമേട് ഇടുക്കി
കുമിളി ഇടുക്കി
കാഞ്ചിയാർ ഇടുക്കി
കരുണാപുരം ഇടുക്കി
വണ്ടൻമേട് ഇടുക്കി
ചക്കുപള്ളം ഇടുക്കി
അയ്യപ്പൻകോവിൽ‍ ഇടുക്കി
ഇരട്ടയാർ ഇടുക്കി
പാമ്പാടുംപാറ ഇടുക്കി
ഉടുമ്പൻചോല ഇടുക്കി
നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി
ചിന്നക്കനാൽ ഇടുക്കി
രാജകുമാരി ഇടുക്കി
ശാന്തൻപാറ ഇടുക്കി
സേനാപതി ഇടുക്കി
മാങ്കുളം ഇടുക്കി
അടിമാലി ഇടുക്കി
വെള്ളത്തൂവൽ ഇടുക്കി
ബൈസൺ വാലി ഇടുക്കി
പള്ളിവാസൽ ഇടുക്കി
മൂന്നാർ ഇടുക്കി
മറയൂർ ഇടുക്കി
കാന്തല്ലൂർ ഇടുക്കി
വട്ടവട ഇടുക്കി


അയ്യമ്പുഴ എറണാകുളം
അശമന്നൂർ എറണാകുളം
ആലങ്ങാട് എറണാകുളം
ആമ്പല്ലൂർ എറണാകുളം
ആരക്കുഴ എറണാകുളം
ആവോലി എറണാകുളം
ആയവന എറണാകുളം
ഇലഞ്ഞി എറണാകുളം
ഉദയംപേരൂർ എറണാകുളം
എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ എറണാകുളം
എടത്തല എറണാകുളം
എടവനക്കാട് എറണാകുളം
എളങ്കുന്നപ്പുഴ എറണാകുളം
ഏഴിക്കര എറണാകുളം
ഐക്കരനാട് എറണാകുളം
ഒക്കൽ എറണാകുളം
കടമക്കുടി എറണാകുളം
കല്ലൂർക്കാട് എറണാകുളം
കറുകുറ്റി എറണാകുളം
കരുമാല്ലൂർ എറണാകുളം
കവളങ്ങാട് എറണാകുളം
കടുങ്ങല്ലൂർ എറണാകുളം
കാഞ്ഞൂർ എറണാകുളം
കാലടി എറണാകുളം
കിഴക്കമ്പലം എറണാകുളം
കീരംപാറ എറണാകുളം
കീഴ്‌മാട് എറണാകുളം
കുമ്പളം എറണാകുളം
കുമ്പളങ്ങി എറണാകുളം
കുന്നത്തുനാട് എറണാകുളം
കുന്നുകര എറണാകുളം
കുട്ടമ്പുഴ എറണാകുളം
കുഴുപ്പിള്ളി എറണാകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം എറണാകുളം
കൂവപ്പടി എറണാകുളം
കോട്ടപ്പടി എറണാകുളം
കോട്ടുവള്ളി എറണാകുളം
ചെല്ലാനം എറണാകുളം
ചേന്ദമംഗലം എറണാകുളം
ചെങ്ങമനാട് എറണാകുളം
ചേരാനല്ലൂർ എറണാകുളം
ചിറ്റാറ്റുകര എറണാകുളം
ചൂർണ്ണിക്കര എറണാകുളം
ചോറ്റാനിക്കര എറണാകുളം
ഞാറക്കൽ എറണാകുളം
തിരുമാറാടി എറണാകുളം
തിരുവാണിയൂർ എറണാകുളം
തുറവൂർ എറണാകുളം
നായരമ്പലം എറണാകുളം
നെടുമ്പാശ്ശേരി എറണാകുളം
നെല്ലിക്കുഴി എറണാകുളം
പൈങ്ങോട്ടൂർ എറണാകുളം
പായിപ്ര എറണാകുളം
പാലക്കുഴ എറണാകുളം
പല്ലാരിമംഗലം എറണാകുളം
പള്ളിപ്പുറം എറണാകുളം
പാമ്പാക്കുട എറണാകുളം
പാറക്കടവ് എറണാകുളം
പിണ്ടിമന എറണാകുളം
പിറവം എറണാകുളം
പൂതൃക്ക എറണാകുളം
പോത്താനിക്കാട് എറണാകുളം
പുത്തൻവേലിക്കര എറണാകുളം
മലയാറ്റൂർ-നീലീശ്വരം എറണാകുളം
മണീട് എറണാകുളം
മഞ്ഞള്ളൂർ എറണാകുളം
മഞ്ഞപ്ര എറണാകുളം
മാറാടി എറണാകുളം
മഴുവന്നൂർ എറണാകുളം
മൂക്കന്നൂർ എറണാകുളം
മുടക്കുഴ എറണാകുളം
മുളവുകാട് എറണാകുളം
മുളന്തുരുത്തി എറണാകുളം
വടക്കേക്കര എറണാകുളം
വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് എറണാകുളം
വാളകം എറണാകുളം
വാരപ്പെട്ടി എറണാകുളം
വരാപ്പുഴ എറണാകുളം
വാഴക്കുളം എറണാകുളം
വെങ്ങോല എറണാകുളം
വേങ്ങൂർ എറണാകുളം
രാമമംഗലം എറണാകുളം
രായമംഗലം എറണാകുളം
ശ്രീമൂലനഗരം എറണാകുളം


ചേലക്കര 22 59.83 35886 പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കൊണ്ടാഴി 15 29.89 18821 പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പഴയന്നൂർ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
തിരുവില്വാമല പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പാഞ്ഞാൾ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വള്ളത്തോൾ നഗർ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ദേശമംഗലം വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
മുള്ളൂർക്കര വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വരവൂർ വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കടങ്ങോട് വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
എരുമപ്പെട്ടി 18 32.12 26222 വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
തെക്കുംകര വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
മുണ്ടത്തിക്കോട് വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വേലൂർ വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പോർക്കുളം ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ചൊവ്വന്നൂർ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ചൂണ്ടൽ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കണ്ടാണശ്ശേരി ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കാട്ടകാമ്പാൽ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കടവല്ലൂർ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കൈപ്പറമ്പ് പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അവണൂർ 15 18.25 17322 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അടാട്ട് 18 23.02 23441 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
മുളംകുന്നത്തുകാവ് പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അരിമ്പൂർ 17 22.65 23289 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
തോളൂർ പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അവിണിശ്ശേരി 14 7.82 16715 ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
വല്ലച്ചിറ ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പാറളം ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
കോലഴി ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
മാടക്കത്തറ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പാണഞ്ചേരി ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
നടത്തറ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പുത്തൂർ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പുതുക്കാട് കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
തൃക്കൂർ കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
അളഗപ്പനഗർ 17 18.38 25353 കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വരന്തരപ്പിള്ളി കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മറ്റത്തൂർ കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കൊടകര കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
നെന്മണിക്കര കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പരിയാരം ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
അതിരപ്പിള്ളി 13 489 9216 ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കോടശ്ശേരി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
മേലൂർ ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കൊരട്ടി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കാടുകുറ്റി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
ആളൂർ 23 34.39 37456 മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മാള മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
അന്നമനട 18 25.08 26448 മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കുഴൂർ മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പൊയ്യ മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പുത്തൻചിറ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വേളൂക്കര വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പടിയൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പൂമംഗലം വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കാറളം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കാട്ടൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പറപ്പൂക്കര ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മുരിയാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
എളവള്ളി 16 6.28 21872 മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പാവറട്ടി മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വെങ്കിടങ്ങ് മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
മണലൂർ അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
അന്തിക്കാട് 15 12.99 19426 അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ചാഴൂർ അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
താന്ന്യം അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ഒരുമനയൂർ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
കടപ്പുറം ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പുന്നയൂർ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പുന്നയൂർക്കുളം ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വടക്കേക്കാട് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 16 15.68 21464 തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വാടാനപ്പിള്ളി തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
തളിക്കുളം തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
നാട്ടിക തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വലപ്പാട് തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
എടത്തിരുത്തി 18 16.63 27457 മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
കൈപ്പമംഗലം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
ശ്രീനാരായണപുരം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
മതിലകം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
പെരിഞ്ഞനം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
എറിയാട് 23 16.75 42011 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
എടവിലങ്ങ് 16 7.6 18749 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ


തരൂർ 34.27 23046 ആലത്തൂർ ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
പെരുങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി 31.45 22334 കുഴൽമന്ദം ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
കുത്തന്നൂർ 35.83 22452 കുഴൽമന്ദം ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
എരിമയൂർ ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
തേങ്കുറുശ്ശി 29.92 25307 കുഴൽമന്ദം ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
കുഴൽമന്ദം 30.62 25292 കുഴൽമന്ദം ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
കണ്ണാടി 19.8 19576 കുഴൽമന്ദം ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
മാത്തൂർ പാലക്കാട്
കോട്ടായി പാലക്കാട്
വടകരപ്പതി പാലക്കാട്
എരുത്തേമ്പതി പാലക്കാട്
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പാലക്കാട്
നല്ലേപ്പിള്ളി പാലക്കാട്
പെരുമാട്ടി പാലക്കാട്
പട്ടഞ്ചേരി പാലക്കാട്
വടവന്നൂർ പാലക്കാട്
മലമ്പുഴ പാലക്കാട്
പുതുപ്പരിയാരം പാലക്കാട്
അകത്തേത്തറ പാലക്കാട്
മരുതറോഡ് പാലക്കാട്
പുതുശ്ശേരി പാലക്കാട്
എലപ്പുള്ളി പാലക്കാട്
പൊൽപ്പുള്ളി പാലക്കാട്
പെരുവെമ്പ് പാലക്കാട്
അലനല്ലൂർ പാലക്കാട്
കോട്ടോപ്പാടം പാലക്കാട്
തച്ചനാട്ടുകര പാലക്കാട്
കുമരംപുത്തൂർ പാലക്കാട്
മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
തെങ്കര പാലക്കാട്
പുതൂർ പാലക്കാട്
ഷോളയൂർ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
അഗളി മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
തച്ചമ്പാറ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
മങ്കര പാലക്കാട്
പറളി പാലക്കാട്
പിരായിരി പാലക്കാട്
കൊടുമ്പ് പാലക്കാട്
വാണിയംകുളം 19 35.52 26153 ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട്
ചളവറ പാലക്കാട്
അനങ്ങനടി പാലക്കാട്
തൃക്കടീരി പാലക്കാട്
അമ്പലപ്പാറ പാലക്കാട്
ലക്കിടി-പേരൂർ പാലക്കാട്
മണ്ണൂർ പാലക്കാട്
പൂക്കോട്ട്കാവ് പാലക്കാട്
ചെർപ്പുളശ്ശേരി പാലക്കാട്
വെള്ളിനെഴി പാലക്കാട്
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട്
കരിമ്പുഴ പാലക്കാട്
കടമ്പഴിപ്പുറം പാലക്കാട്
കോങ്ങാട് പാലക്കാട്
കേരളശ്ശേരി പാലക്കാട്
മുണ്ടൂർ പാലക്കാട്
കരിമ്പ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
കാരാകുറുശ്ശി മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട്
നെല്ലായ പാലക്കാട്
വല്ലപ്പുഴ പാലക്കാട്
ഓങ്ങല്ലൂർ പാലക്കാട്
കുലുക്കല്ലൂർ പാലക്കാട്
വിളയൂർ പാലക്കാട്
മുതുതല പാലക്കാട്
കൊപ്പം പാലക്കാട്
പട്ടാമ്പി പാലക്കാട്
ആനക്കര പാലക്കാട്
പട്ടിത്തറ പാലക്കാട്
കപ്പൂർ പാലക്കാട്
ചാലിശ്ശേരി പാലക്കാട്
നാഗലശ്ശേരി പാലക്കാട്
തൃത്താല പാലക്കാട്
തിരുമിറ്റക്കോട് പാലക്കാട്
പരുതൂർ പാലക്കാട്
തിരുവേഗപ്പുറ പാലക്കാട്
ആലത്തൂർ പാലക്കാട്
മേലാർക്കോട് പാലക്കാട്
കാവശ്ശേരി പാലക്കാട്
വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട്
കിഴക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട്
വണ്ടാഴി പാലക്കാട്
പുതുക്കോട് പാലക്കാട്
കണ്ണമ്പ്ര പാലക്കാട്
കൊല്ലങ്കോട് പാലക്കാട്
മുതലമട പാലക്കാട്
എലവഞ്ചേരി പാലക്കാട്
പല്ലശ്ശന പാലക്കാട്
നെന്മാറ പാലക്കാട്
നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാട്
അയിലൂർ പാലക്കാട്
കൊടുവായൂർ പാലക്കാട്
പുതുനഗരം പാലക്കാട്


ചേലേമ്പ്ര 17 15.81 24663 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
ചെറുകാവ് 18 16.87 25325 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
കൊണ്ടോട്ടി 16 10.85 21913 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
പള്ളിക്കൽ 21 21.85 31715 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
വാഴയൂർ 16 21.19 22948 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
വാഴക്കാട് 18 23.78 26634 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
പുളിക്കൽ 20 27.95 28565 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
നെടിയിരുപ്പ് 16 20.28 22376 കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം
മൊറയൂർ 17 24.57 24447 മലപ്പുറം മലപ്പുറം
പൂക്കോട്ടൂർ 18 20.63 31754 മലപ്പുറം മലപ്പുറം
മുതുവല്ലൂർ 14 26.09 അരീക്കോട് മലപ്പുറം
അമരമ്പലം 18 140.15 26804 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
ചാലിയാർ 13 124.28 16476 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
ചുങ്കത്തറ 19 129.69 44569 മലപ്പുറം
പോത്തുകൽ 16 77 27750 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
കരുളായി 14 131.31 17698 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
മൂത്തേടം 14 52.24 19519 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
വഴിക്കടവ് 22 114.38 38108 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
എടക്കര 15 580.09 29239 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
കാളികാവ് 18 95 50620 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
ചോക്കാട് 79 നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
ആനക്കയം 22 45.23 43,284 മലപ്പുറം മലപ്പുറം
ഊരകം 16 21.65 21818 മലപ്പുറം മലപ്പുറം
പൊന്മള 17 21.65 13505 മലപ്പുറം മലപ്പുറം
ഒതുക്കുങ്ങൽ 19 17.28 29037 വേങ്ങര മലപ്പുറം
വേങ്ങര 22 18.66 51174 വേങ്ങര മലപ്പുറം
കണ്ണമംഗലം 28.24 വേങ്ങര മലപ്പുറം
അബ്ദുറഹിമാൻ നഗർ 20 14.83 30078 വേങ്ങര മലപ്പുറം
തിരൂരങ്ങാടി 22 17.73 43465 തിരൂരങ്ങാടി മലപ്പുറം
തേഞ്ഞിപ്പാലം 16 17.32 27270 തിരൂരങ്ങാടി മലപ്പുറം
പെരുവളളൂർ മലപ്പുറം
പരപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറം
വള്ളിക്കുന്ന് മലപ്പുറം
മുന്നിയൂർ മലപ്പുറം
എടരിക്കോട് മലപ്പുറം
പറപ്പൂർ മലപ്പുറം
തെന്നല മലപ്പുറം
നന്നമ്പ്ര മലപ്പുറം
ഒഴൂർ മലപ്പുറം
താനാളൂർ മലപ്പുറം
നിറമരുതൂർ മലപ്പുറം
താനൂർ മലപ്പുറം
പൊന്മുണ്ടം മലപ്പുറം
പെരുമണ്ണ ക്ലാരി മലപ്പുറം
പുറത്തൂർ മലപ്പുറം
മംഗലം മലപ്പുറം
വെട്ടം മലപ്പുറം
തലക്കാട് മലപ്പുറം
തൃപ്രങ്ങോട് മലപ്പുറം
തവനൂർ മലപ്പുറം
വട്ടംകുളം മലപ്പുറം
മമ്പാട് മലപ്പുറം
കരുവാരകുണ്ട് മലപ്പുറം
പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം
എടവണ്ണ മലപ്പുറം
പോരൂർ മലപ്പുറം
തൃക്കലങ്ങോട് മലപ്പുറം
തിരുവാലി മലപ്പുറം
തുവ്വൂർ മലപ്പുറം
വണ്ടൂർ മലപ്പുറം
ഊർങ്ങാട്ടിരി മലപ്പുറം
കാവനൂർ മലപ്പുറം
കീഴുപറമ്പ് മലപ്പുറം
പുൽപ്പറ്റ മലപ്പുറം
ചീക്കോട് മലപ്പുറം
അരീക്കോട് മലപ്പുറം
കുഴിമണ്ണ മലപ്പുറം
ആലിപ്പറമ്പ മലപ്പുറം
എടപ്പറ്റ മലപ്പുറം
ഏലംകുളം മലപ്പുറം
മേലാറ്റൂർ മലപ്പുറം
കീഴാറ്റൂർ മലപ്പുറം
താഴെക്കോട് 20 45.03 30666 പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം
വെട്ടത്തൂർ മലപ്പുറം
അങ്ങാടിപ്പുറം മലപ്പുറം
കുറുവ മലപ്പുറം
മക്കരപ്പറമ്പ മലപ്പുറം
മങ്കട മലപ്പുറം
പുലാമന്തോൾ മലപ്പുറം
മൂർക്കനാട് മലപ്പുറം
കൂട്ടിലങ്ങാടി മലപ്പുറം
പുഴക്കാട്ടിരി മലപ്പുറം
കോഡൂർ മലപ്പുറം
എടയൂർ മലപ്പുറം
ഇരിമ്പിളിയം മലപ്പുറം
ആതവനാട് മലപ്പുറം
മാറാക്കര മലപ്പുറം
കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം
വളാഞ്ചേരി മലപ്പുറം
ചെറിയമുണ്ടം മലപ്പുറം
കല്പകഞ്ചേരി മലപ്പുറം
വളവന്നൂർ മലപ്പുറം
തിരുനാവായ മലപ്പുറം
കാലടി മലപ്പുറം
എടപ്പാൾ മലപ്പുറം
ആലംകോട് മലപ്പുറം
മാറഞ്ചേരി മലപ്പുറം
നന്നംമുക്ക് മലപ്പുറം
പെരുമ്പടപ്പ് മലപ്പുറം
വെളിയംകോട് മലപ്പുറം


മുട്ടിൽ വയനാട്
മേപ്പാടി വയനാട്
വൈത്തിരി വയനാട്
കണിയാമ്പറ്റ വയനാട്
കോട്ടത്തറ വയനാട്
വേങ്ങപ്പള്ളി വയനാട്
തരിയോട് വയനാട്
പടിഞ്ഞാറത്തറ വയനാട്
പൊഴുതന വയനാട്
പൂതാടി വയനാട്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട്
നെന്മേനി വയനാട്
നൂൽപ്പുഴ വയനാട്
പുല്പള്ളി വയനാട്
മുള്ളൻകൊല്ലി വയനാട്
അമ്പലവയൽ വയനാട്
മീനങ്ങാടി വയനാട്
മാനന്തവാടി വയനാട്
എടവക വയനാട്
വെള്ളമുണ്ട വയനാട്
തൊണ്ടർനാട് വയനാട്
പനമരം വയനാട്
തിരുനെല്ലി വയനാട്
തവിഞ്ഞാൽ വയനാട്


അരിക്കുളം പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
അത്തോളി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ആയഞ്ചരി തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
അഴിയൂർ വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചക്കിട്ടപ്പാറ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചങ്ങരോത്ത് 19 30.24 32107 പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചാത്തമംഗലം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ചെക്യാട് തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ചേളന്നൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ചേമഞ്ചരി പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചേങ്ങോട്ടുകാവ് പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചെറുവണ്ണൂർ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചോറോട് വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
എടച്ചേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ഏറാമല വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
ഫറോക്ക് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കടലുണ്ടി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കക്കോടി ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാക്കൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കട്ടിപ്പാറ കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാവിലുമ്പാറ കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കായക്കൊടി കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കായണ്ണ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കീഴരിയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കിഴക്കോത്ത് കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കോടഞ്ചേരി കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൊടിയത്തൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൊടുവള്ളി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൂടരഞ്ഞി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൂരാച്ചുണ്ട് ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കൂത്താളി പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കോട്ടൂർ ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കുന്ദമംഗലം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കുന്നുമ്മൽ കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കുരുവട്ടൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കുറ്റ്യാടി വടകര കോഴിക്കോട്
മടവൂർ കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
മണിയൂർ തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
മരുതോങ്കര കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
മാവൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
മേപ്പയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
മൂടാടി പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
മുക്കം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നാദാപുരം കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
നടുവണ്ണൂർ ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
നന്മണ്ട ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നരിക്കുനി ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നരിപ്പറ്റ വടകര കോഴിക്കോട്
നൊച്ചാട് പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ഒളവണ്ണ 22 23.43 44398 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ഓമശ്ശേരി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ഒഞ്ചിയം വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
പനങ്ങാട് ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പയ്യോളി മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പേരാമ്പ്ര പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പെരുമണ്ണ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പെരുവയൽ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പുതുപ്പാടി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പുറമേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
രാമനാട്ടുകര കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തലക്കുളത്തൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
താമരശ്ശേരി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തിക്കോടി മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
തിരുവള്ളൂർ തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
തിരുവമ്പാടി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തുറയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
തൂണേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ഉള്ളിയേരി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ഉണിക്കുളം ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
വളയം തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
വാണിമൽ തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
വേളം കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
വില്യാപ്പള്ളി തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്


അഴീക്കോട്‌ 22 16.04 42,354 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചിറക്കൽ 22 13.56 39,838 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പള്ളിക്കുന്ന് 16 6.9 25,057 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പുഴാതി 19 9.17 30,616 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
വളപട്ടണം 12 2.04 8,920 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
എടക്കാട്‌ 20 18.26 33,261 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
അഞ്ചരക്കണ്ടി 14 15.47 20,683 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചേലോറ 19 21.18 31,091 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചെമ്പിലോട് 18 20.99 29,016 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
എളയാവൂർ 18 11.57 29,239 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
കടമ്പൂർ‍ 12 7.95 16,441 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
മുണ്ടേരി 19 20.42 29,901 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
മുഴപ്പിലങ്ങാട് 14 7.19 18,812 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പെരളശ്ശേരി 17 19.4 26,662 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ആലക്കോട് 20 77.7 33,456 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചപ്പാരപ്പടവ്‌ 17 69.99 26,569 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെങ്ങളായി 17 67.33 26,660 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുകുന്ന് 12 15.37 16,246 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കല്ല്യാശ്ശേരി 17 15.73 25,005 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കണ്ണപുരം 13 14.39 18,568 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുറുമാത്തൂർ 16 50.79 22,391 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
നടുവിൽ‍ 18 87.97 29,537 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
നാറാത്ത് 16 17.24 23,584 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പാപ്പിനിശ്ശേരി 19 15.24 30,754 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പരിയാരം 17 54.77 24,632 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പട്ടുവം 12 16.85 14,207 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഉദയഗിരി 14 51.8 19,557 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുപുഴ 18 75.64 32,089 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുതാഴം 16 32.18 23,099 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
എരമം-കുറ്റൂർ 16 75.14 25,036 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഏഴോം 13 21 20,208 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 14 53.75 19,535 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ് 13 42.07 18,552 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കരിവെള്ളൂർ-പെരളം 13 22.23 19,062 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുഞ്ഞിമംഗലം 13 15.44 17,279 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മാടായി 19 16.71 33,488 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മാട്ടൂൽ 16 12.82 24,262 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പെരിങ്ങോം-വയക്കര 15 152.9 53,106 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
രാമന്തളി 14 29.99 21,325 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഇരിക്കൂർ 12 11.22 11,879 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഏരുവേശ്ശി 13 54.06 19,393 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കൊളച്ചേരി 16 20.72 23,053 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുറ്റ്യാട്ടൂർ 15 35.10 22,501 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മലപ്പട്ടം 12 19.3 8,708 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മയ്യിൽ 17 33.08 25,223 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പടിയൂർ-കല്യാട് 14 128.77 50,481 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പയ്യാവൂർ 15 67.34 22,102 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ശ്രീകണ്‌ഠാപുരം 19 69 30,854 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഉളിക്കൽ 19 60.58 34,318 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചൊക്ലി 16 11.98 25,849 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ധർമ്മടം 17 10.66 26,705 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
എരഞ്ഞോളി 15 10.08 23,584 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കതിരൂർ 17 12.3 26,586 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കരിയാട്‌ 13 9.81 17,995 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കോട്ടയം 8.43 13 16,526 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പെരിങ്ങളം 13 10.65 17,040 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പിണറായി 18 20.04 28,759 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ആറളം 16 77.93 24,195 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
അയ്യൻകുന്ന് 15 122.8 21,594 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കീഴല്ലൂർ 13 29.02 17,526 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കീഴൂർ-ചാവശ്ശേരി 20 45.65 33,737 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കൂടാളി 17 40.27 25,518 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പായം 17 31.21 25,360 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
തില്ലങ്കേരി 17 25.06 12,347 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ചിറ്റാരിപറമ്പ്‌ 14 33.81 20,974 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കുന്നോത്തുപറമ്പ്‌ 20 29.77 34,491 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മാങ്ങാട്ടിടം 18 33.31 29,766 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മൊകേരി 13 10.53 17,917 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പന്ന്യന്നൂർ 14 10.02 19,312 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പാനൂർ 12 8.54 15,390 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പാട്യം 17 27.88 27,589 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ 17 32.39 26,281 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
വേങ്ങാട്‌ 20 280.09 32,254 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പേരാവൂർ 15 34.1 20,618 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കണിച്ചാർ 12 51.96 14,432 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കേളകം 12 77.92 15,787 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കോളയാട്‌ 13 33.15 18,062 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കൊട്ടിയൂർ 13 155.87 16,608 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മാലൂർ 14 41.38 19,853 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മുഴക്കുന്ന് 14 31.04 19,228 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ


ബേളൂർ 12 64.59 9,101 മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കുംബഡജെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മംഗൽപ്പാടി മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വോർക്കാടി മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പുത്തിഗെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മീഞ്ച മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പൈവളിഗെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
എൻമകജെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
ബദിയഡുക്ക മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കാറഡുക്ക കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മൂളിയാർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ദേലംപാടി കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ചെങ്കള കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ചെമ്മനാട് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ബേഡഡുക്ക കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
കുറ്റിക്കോൽ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മധൂർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ഉദുമ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
അജാനൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
ബളാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
കോടോം-ബേളൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
മടിക്കൈ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പള്ളിക്കര കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പനത്തടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
കള്ളാർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പുല്ലൂർ-പെരിയ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
ചെറുവത്തൂർ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കയ്യൂർ-ചീമേനി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
നീലേശ്വരം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
ഈസ്റ്റ്എളേരി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പിലിക്കോട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വെസ്റ്റ്എളേരി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
തൃക്കരിപ്പൂർ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കിനാനൂർ - കരിന്തളം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പടന്ന നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വലിയപറമ്പ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "localbodies" (PDF). http://lsgkerala.gov.in. ശേഖരിച്ചത് 2020-03-04. External link in |website= (help)
  2. കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ്
  3. 2001-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം