എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ പൊന്നാനി ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 22.28 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ മതിലിന് മേലെ വളരുന്ന ഒരു കല്ലാൽ Brown-woolly fig / Mysore fig ശാസ്ത്രീയ നാമം Ficus drupacea കുടുംബം Moraceae.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക് പൊന്നാനി
വിസ്തീര്ണ്ണം 22.28 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 27,817
പുരുഷന്മാർ 13,382
സ്ത്രീകൾ 14,435
ജനസാന്ദ്രത 1249
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1079
സാക്ഷരത 90.64%

അവലംബംതിരുത്തുക