വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കി താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 124 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടുക്കി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തും, ഇടുക്കി വില്ലേജും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • വടക്ക് - കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്
 • തെക്ക് - അറക്കുളം, വെള്ളിയാമറ്റം, ഉടുമ്പന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകള്
 • കിഴക്ക് - മരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത്
 • പടിഞ്ഞാറ് - ഉടുമ്പന്നൂർ, ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. മണിയാറൻകുടി
 2. മുളകുവള്ളി
 3. മഞ്ഞപ്പാറ
 4. കരിമ്പന്
 5. തടിയമ്പാട്
 6. കേശമുനി
 7. വാഴത്തോപ്പ്
 8. പേപ്പാറ
 9. താന്നിക്കണ്ടം
 10. ചെറുതോണി
 11. ഗാന്ധിനഗർ
 12. പൈനാവ്
 13. മുക്കണ്ണന്കുടി
 14. പെരുങ്കാല

അവലംബംതിരുത്തുക