കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലാണ് 79.22 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കോഴിക്കോട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് കോഴിക്കോട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 79.22 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 256,796
പുരുഷന്മാർ 126,880
സ്ത്രീകൾ 129,916
ജനസാന്ദ്രത 3242
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1024
സാക്ഷരത 92.06%

വിലാസം തിരുത്തുക

കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഗുരുവായൂരപ്പൻ‍‍‍ കോളേജ് - 673014
ഫോൺ : 0495 2430799
ഇമെയിൽ‍‍‍ : bdokkdblock@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക