ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി ജില്ല

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 1953-ൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും‍, ആലക്കോട്, കരിമണ്ണൂർ എന്നീ റവന്യൂ വില്ലേജുകളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. 22.54 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ ആണ് വിസ്തീർണ്ണം

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ചെലവ് വെസ്റ്റ്
 2. ചെലവ് ഈസ്റ്റ്
 3. ഉപ്പുകുളം
 4. ചവർണ്ണ
 5. കുറിച്ചിപ്പാടം
 6. പാലപ്പിള്ളി
 7. തലയനാട്
 8. മഞ്ഞപ്ര
 9. ഇടവെട്ടിപ്പാറ
 10. അഞ്ചിരി
 11. ഇഞ്ചിയാനി
 12. ആലക്കോട് സൌത്ത്
 13. ആലക്കോട് നോർത്ത്

അവലംബംതിരുത്തുക