കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ കൊടുവള്ളി ബ്ളോക്ക് കിഴക്കോത്ത് വില്ലേജ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 19.84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - മടവൂർ, കൊടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -ഉണ്ണികുളം, കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - കട്ടിപ്പാറ, കൊടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - മടവൂർ, നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

18

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് കൊടുവള്ളി
വിസ്തീര്ണ്ണം 19.84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 25,184
പുരുഷന്മാർ 12,704
സ്ത്രീകൾ 12,480
ജനസാന്ദ്രത 1269
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 982
സാക്ഷരത 90.53%

അവലംബംതിരുത്തുക