ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ താലൂക്കിൽ, താനൂർ ബ്ളോക്കിലാണ് 11.26 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 18 വാർഡുകളാണുള്ളത്. ചണച്ചാക്ക് കച്ചവടത്തിന്ന് പേരുകേട്ട തലക്കടത്തൂർ സ്ഥിതിചെയയുന്നത് ചെറിയമുണ്ടം പഞ്ചായത്തിലാണ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തിരൂരും മലപ്പുറവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • പടിഞ്ഞാറ് - തിരൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും, നിറമരുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവ
 • തെക്ക് - തലക്കാട്, വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്, തിരൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ
 • വടക്ക് - പൊന്മുണ്ടം, വളവന്നൂർ, നിറമരുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. തലക്കടത്തൂർ നോർത്ത് ഓവുങ്ങൽ
 2. ബംഗ്ലാംകുന്ന്
 3. മച്ചിങ്ങപ്പാറ
 4. കുറുക്കോൾ
 5. ചുടലപ്പുറം
 6. മൈലാംകുളം
 7. വലിയകുളം
 8. കുറുപ്പിൻപടി
 9. മണ്ടകത്തിൻപറമ്പ്
 10. തിരുത്തുമ്മൽ
 11. കാന്തള്ളൂർ
 12. വാണിയന്നൂർ
 13. പറപ്പൂത്തടം
 14. ചെനപ്പുറം
 15. പരന്നേക്കാട്
 16. തലക്കടത്തൂർ ടൗൺ
 17. ഇപ്പൂട്ടുങ്ങൽ
 18. പടിഞ്ഞാക്കര

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക് താനൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 11.26 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 25,760
പുരുഷന്മാർ 12,302
സ്ത്രീകൾ 13,458
ജനസാന്ദ്രത 2288
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1094
സാക്ഷരത 86.93%

അവലംബംതിരുത്തുക