ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ താലൂക്കിൽ, കുറ്റിപ്പുറം ബ്ളോക്കിലാണ് 20.49 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1962-ൽ രൂപീകൃതമായ ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 17 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ
 • പടിഞ്ഞാറ് - വളാഞ്ചരി, കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ
 • തെക്ക് - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവേഗപ്പുറ, പരുതൂർ, ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ
 • വടക്ക് - എടയൂർ, മൂർക്കനാട്, വളാഞ്ചരി പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. അമ്പാൾ
 2. വലിയകുന്ന് പടിഞ്ഞാറ്
 3. വലിയകുന്ന് കിഴക്ക്
 4. കൊടുമുടി
 5. കാരപറമ്പ്
 6. തോട്ടിലാക്കൽ
 7. പുറമണ്ണൂർ
 8. ഇരിമ്പിളിയം
 9. മോസ്കോ
 10. വേളികുളം
 11. മങ്കേരി
 12. വട്ടപ്പറമ്പ്
 13. തിരുനിലം
 14. വെണ്ടല്ലൂർ തെക്ക്
 15. വെണ്ടല്ലൂർ വടക്ക്
 16. ആലും കൂട്ടം
 17. കോട്ടപ്പുറം

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക് കുറ്റിപ്പുറം
വിസ്തീര്ണ്ണം 24.06 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 23,526
പുരുഷന്മാർ 11,278
സ്ത്രീകൾ 12,248
ജനസാന്ദ്രത 978
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1086
സാക്ഷരത 89.5%

അവലംബംതിരുത്തുക