കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ കുന്ദമംഗലം ബ്ളോക്കിൽ പിരായിരി വില്ലേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 17.94 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവ
  • വടക്ക് -ചേളന്നൂർ, മടവൂർ പഞ്ചായത്തുകള്
  • കിഴക്ക് - കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത്
  • പടിഞ്ഞാറ് - കക്കോടി, ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് കുന്ദമംഗലം
വിസ്തീര്ണ്ണം 17.94 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 23,780
പുരുഷന്മാർ 11,671
സ്ത്രീകൾ 12,109
ജനസാന്ദ്രത 1326
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1038
സാക്ഷരത 93.12%

അവലംബംതിരുത്തുക


[