മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്കിലാണ് 63.64 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മുല്ലശ്ശേരി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എളവള്ളി, മുല്ലശ്ശേരി, പാവറട്ടി, വെങ്കിടങ്ങ് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

  1. എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
താലൂക്ക് ചാവക്കാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 63.64 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 86,773
പുരുഷന്മാർ 40,659
സ്ത്രീകൾ 46,114
ജനസാന്ദ്രത 1363
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1134
സാക്ഷരത 90.19%

വിലാസം തിരുത്തുക

മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മുല്ലശ്ശേരി - 680509
ഫോൺ‍‍‍ : 0487 2262473
ഇമെയിൽ : bdomullatsr@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക