തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമാണം

ചന്ദ്രഗ്രഹണം

2017 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാം തീയതി ആണ് ഈ അപൂർണ്ണ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം നടന്നത് . 2017 ലെ രണ്ടാമത്തതും അവസാനത്തതും ആയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആയിരുന്നു ഇത് . ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി മാത്രം ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് . യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക , ഏഷ്യ , ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായിരുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: ഇർവിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രധാന_താൾ&oldid=1675130" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വായിക്കുക