തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമാണം

കെ. ശ്രീകുമാർ

മലയാളത്തിലെ ഒരു ബാലസാഹിത്യകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ് കെ. ശ്രീകുമാർ.

ഛായാഗ്രഹണം: നവനീത് കൃഷ്ണൻ എസ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രധാന_താൾ&oldid=1675130" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വായിക്കുക