വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലാണ് 105.08 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പടിയൂർ, പൂമംഗലം, പുത്തൻചിറ, വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ, വേളൂക്കര എന്നിവയാണ്.

അതിരുകൾ

തിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

തിരുത്തുക
  1. പടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. പുത്തൻചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

തിരുത്തുക
ജില്ല തൃശ്ശൂർ
താലൂക്ക് മുകുന്ദപുരം
വിസ്തീര്ണ്ണം 105.08 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 106,929
പുരുഷന്മാർ 50,261
സ്ത്രീകൾ 56,668
ജനസാന്ദ്രത 1017
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1127
സാക്ഷരത 90.42%

വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ‍ - 680662
ഫോൺ‍ : 0480 2860107
ഇമെയിൽ : bdovlgr@gmail.com