ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 17.32. ച.കി മീ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • പടിഞ്ഞാറ് - ഭരണിക്കാവ്, തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് - തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • തെക്ക്‌ - താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ചുനക്കര വടക്ക്‌
 2. അമ്പല വാർഡ്‌
 3. ചുനക്കര കിഴക്ക്‌
 4. ചുനക്കരനടുവിൽ കിഴക്ക്‌
 5. കോട്ട വാർഡ്‌
 6. ആശുപത്രി വാർഡ്‌
 7. ചാരുംമൂട്‌
 8. പാലൂത്തറ
 9. കരിമുളക്കൽ തെക്ക്‌
 10. കരിമുളക്കൽ വടക്ക്‌
 11. കോമല്ലൂർ പടിഞ്ഞാറ്
 12. കൊമല്ലുർ കിഴക്ക്‌
 13. തെരുവിൽമുക്ക്
 14. ചുനക്കര നടുവിൽ പടിഞ്ഞാറ്
 15. കോട്ടമുക്ക്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് ഭരണിക്കാവ്
വിസ്തീര്ണ്ണം 17.32 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 21,129
പുരുഷന്മാർ 10,113
സ്ത്രീകൾ 11,016
ജനസാന്ദ്രത 1220
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1089
സാക്ഷരത 93%

അവലംബംതിരുത്തുക