[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ,വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഉറവിടമായി ലേഖകർ മറ്റു വെബ്‌ സൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്‌. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലേഖകർ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെബ്‌ സൈറ്റിന്റെ വിവരം കൂടി ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ഈ ജോലി എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റാണ്‌ cite web.

ഇംഗ്ലീഷ്‌ അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ടെമ്പ്ലേറ്റിന്റെ പരാമീറ്ററുകളായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

തിരുത്തുക

പൂർണ്ണ രൂപം

തിരുത്തുക
All parameters
{{cite web
| url = 
| title = 
| accessdate = 
| accessmonthday = 
| accessyear = 
| author = 
| last = 
| first = 
| authorlink = 
| coauthors = 
| date = 
| year = 
| month = 
| format = 
| work = 
| publisher = 
| pages = 
| language = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
| quote = 
}}

നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട പരാമീറ്ററുകൾ

തിരുത്തുക
 • url - വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ യു.ആർ.എൽ
 • title- വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ തലക്കെട്ട്‌(title)

വിക്കിവൽക്കരിച്ച, ശേഖരണ തീയതി ചേർക്കാൻ

 • accessdate - വിവരസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിച്ച തീയതി വർഷം-മാസം-ദിവസം എന്ന ക്രമത്തിൽ(YYYY-MM-DD) ഉപയോഗിക്കുക

ഉദാ: accessdate=2006-12-30

വിക്കിവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത, ശേഖരണ തീയതി ചേർക്കാൻ

 • വിവരസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിച്ച തീയതി കോടുക്കുമ്പോൾ;accessmonthday മാസവും ദിവസവും സൂചിപ്പിക്കാനും, accessyear വർഷം സൂചിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക.

ഉദാ:accessmonthday=ജൂൺ 10 |accessyear=2006

നിർബന്ധമില്ലാത്ത പരാമീറ്ററുകൾ

തിരുത്തുക
 • author : രചയിതാവിന്റെ പേര്‌
 • last ഉം first ഉം ചേർത്ത്‌ ഉപയോഗിച്ചാൽ, രചയിതാവിന്റെ പേര്‌ last,first എന്ന ക്രമത്തിൽ ലഭിക്കും
 • authorlink എന്ന പരാമീറ്റർ author ന്റെ കൂടെയോ, last,first കളുടെ കൂടെയോ ഉപയോഗിച്ചാൽ രചയിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിലേക്ക്‌ ലിങ്ക്‌ ചെയ്യപ്പെടും, URL കളുടെ കൂടെ ഇതു പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക.
 • coauthors: സഹരചയിതാക്കളുടെ പേര്‌ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കാം
 • date: വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി വർഷം-മാസം-ദിവസം എന്ന ക്രമത്തിൽ
 • month, year എന്നിവ വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ മാസവും വർഷവും യഥാക്രമം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ദിവസവും കൂടി നൽകണമെങ്കിൽ date ഉപയോഗിക്കുക.
 • format: വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ്‌ ഉദാ:PDF. ഇതു ഒഴിവാക്കിയാൽ HTML എന്ന് സങ്കൽപം.
 • work ഇത്‌ ഒരു വലിയ രചനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര്‌.
 • publisher: പ്രസാധകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം
 • pages: വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുറങ്ങൾ, താളുകളുടെ മൊത്തം എണ്ണമല്ല ഇതുകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌.
 • language: വിവരസ്രോതസ്സിന്റെ മൂലഭാഷ, ഇതു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌ എന്ന് സങ്കൽപം
 • archiveurl: വിവരസ്രോതസ്സിനെ മറ്റൊരു ശേഖരത്തിലേക്ക്‌(archive) മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുതിയ url ഇവിടെ നൽകുക, archivedate എന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ കൂടി, ഈ നീക്കം നടന്ന തീയതിയെ സൂചിപ്പിക്കാനായി വർഷം-മാസം-ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്‌.
 • quote : സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുമുള്ള അനുയോജ്യമായി ഉദ്ധരണി ചേർക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രയോഗ ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

{{cite web | title=വിവരങ്ങൾ | work=കേരള നദീജല സംരക്ഷണ സമിതി| url= http://puzhakal0.tripod.com/river.html | accessdate=January 26, 2006}}

എന്നുപയോഗിച്ചാൽ, താഴെ കാണുന്നതുപോലെ output ലഭിക്കും

"വിവരങ്ങൾ". കേരള നദീജല സംരക്ഷണ സമിതി. Retrieved January 26, 2006.

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Cite web in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Cite web

Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found

പദംആവശ്യമാണ്
Source titletitle

The title of the source page on the website; will display with quotation marks added

പദംആവശ്യമാണ്
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Last namelast last1 author author1 authors

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Author linkauthorlink authorlink1 author-link author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

താൾഐച്ഛികം
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

വരിഐച്ഛികം
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 2authorlink2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

താൾഐച്ഛികം
Source datedate

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

പദംഐച്ഛികം
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

വരിഐച്ഛികം
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

വരിഐച്ഛികം
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

താൾഐച്ഛികം
Website titlewebsite work

Title of the website; may be wikilinked; will display in italics

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

പദംഐച്ഛികം
Publisherpublisher

Name of the publisher; may be wikilinked

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

പദംഐച്ഛികം
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

പദംഐച്ഛികം
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

പദംഐച്ഛികം
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

പദംഐച്ഛികം
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

പദംഐച്ഛികം
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

പദംഐച്ഛികം
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

പദംഐച്ഛികം
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

പദംഐച്ഛികം
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

പദംഐച്ഛികം
Othersothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

പദംഐച്ഛികം
Month of publicationmonth

Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known

പദംഐച്ഛികം
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

പദംഐച്ഛികം
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

പദംഐച്ഛികം
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

പദംഐച്ഛികം
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

പദംഐച്ഛികം
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

പദംഐച്ഛികം
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

പദംഐച്ഛികം
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

പദംഐച്ഛികം
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

പദംഐച്ഛികം
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

പദംഐച്ഛികം
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

പദംഐച്ഛികം
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

പദംഐച്ഛികം
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

പദംഐച്ഛികം
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

പദംഐച്ഛികം
JSTORjstor

JSTOR identifier

പദംഐച്ഛികം
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

പദംഐച്ഛികം
MRmr

Mathematical Reviews identifier

പദംഐച്ഛികം
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

പദംഐച്ഛികം
OLol

Open Library identifier

പദംഐച്ഛികം
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

പദംഐച്ഛികം
PMCpmc

PubMed Center article number

പദംഐച്ഛികം
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

പദംഐച്ഛികം
RFCrfc

Request for Comments number

പദംഐച്ഛികം
SSRNssrn

Social Science Research Network

പദംഐച്ഛികം
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

പദംഐച്ഛികം
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

പദംഐച്ഛികം
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

പദംഐച്ഛികം
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

പദംഐച്ഛികം
Dead URLdead-url deadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

പദംഐച്ഛികം
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

പദംഐച്ഛികം
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

പദംഐച്ഛികം
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

സ്വതേ
.
പദംഐച്ഛികം
Subscription requiredsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

പദംഐച്ഛികം
Registration requiredregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

പദംഐച്ഛികം
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

സ്വതേ
.
പദംഐച്ഛികം
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

പദംഐച്ഛികം
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

പദംഐച്ഛികം
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

പദംഐച്ഛികം
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

പദംഐച്ഛികം
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

വരിഐച്ഛികം
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

വരിഐച്ഛികം
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

വരിഐച്ഛികം
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

വരിഐച്ഛികം
First name 6first6 author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 6authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

വരിഐച്ഛികം
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

വരിഐച്ഛികം
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

താൾഐച്ഛികം
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

വരിഐച്ഛികം
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

താൾഐച്ഛികം
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

സ്വതേ
,
പദംഐച്ഛികം
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

സ്വതേ
;
പദംഐച്ഛികം
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

സ്വതേ
8
എണ്ണംഐച്ഛികം
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

പദംഐച്ഛികം
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

താൾഐച്ഛികം
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

വരിഐച്ഛികം
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

വരിഐച്ഛികം
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

താൾഐച്ഛികം
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

പദംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_web&oldid=3859920" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്