പള്ളിച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിലെ നേമം ബ്ളോക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 21.7 ച : കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള പള്ളിച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും
  • വടക്ക് - മലയിൻകീഴ്, വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - ബാലരാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  • പടിഞ്ഞാറ് - നേമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക് നേമം
വിസ്തീര്ണ്ണം 21.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 38,896
പുരുഷന്മാർ 19,458
സ്ത്രീകൾ 19,438
ജനസാന്ദ്രത 1792
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 999
സാക്ഷരത 89.77%

അവലംബംതിരുത്തുക