മഞ്ജരി (വൃത്തം)

മലയാള കവിതയിലെ വൃത്തം

കാകളിയുടെ ഗണവ്യവസ്ഥയെ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത വകഭേദത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽനിന്ന് രണ്ടക്ഷരം കുറഞ്ഞുവരുന്ന വൃത്തമാണ് മഞ്ജരി.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

മഞ്ജരി വൃത്തത്തിലെഴുതിയ പ്രശസ്തകവിതകൾ തിരുത്തുക

കൃഷ്ണഗാഥ - ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി ഭാരതഗാഥ , ദുരവസ്ഥ Archived 2010-02-03 at the Wayback Machine.- കുമാരനാശാൻ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഞ്ജരി_(വൃത്തം)&oldid=3838038" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്