മഞ്ജരി (വൃത്തം)

മലയാള കവിതയിലെ വൃത്തം

കാകളിയുടെ ഗണവ്യവസ്ഥയെ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത വകഭേദത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽനിന്ന് രണ്ടക്ഷരം കുറഞ്ഞുവരുന്ന വൃത്തമാണ് മഞ്ജരി. ഗാഥ വൃത്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

കാകളി വൃത്തത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ ഗണത്തിൽ 3 അക്ഷരത്തിനു പകരം ഒരക്ഷരമേ ഒള്ളു എങ്കിൽ അതാണ് മഞ്ജരി വൃത്തം.

ഉദാ:

ഉന്തുന്തു | ന്തുന്തുന്തു | ന്തുന്തുന്തു | ന്തുന്തുന്തു,

ന്തുന്തുന്തു | ന്തുന്തുന്തു | ന്താളേയു | ന്ത്‌

ഉദാ:

ഇന്ദിരാ | തന്നുടെ | പുഞ്ചിരി | യായൊരു

ചന്ദ്രികാ | മെയ്യിൽ പ | രക്കയാ | ലെ

മഞ്ജരി വൃത്തത്തിലെഴുതിയ പ്രശസ്തകവിതകൾ

തിരുത്തുക

കൃഷ്ണഗാഥ - ചെറുശ്ശേരി

ഭാരതഗാഥ

ശീലാവതിപ്പാട്ട്

ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വൃത്തങ്ങൾ ഇതാകുന്നു.

കൊച്ചുസീത (രണ്ടാം സർഗ്ഗം) - വള്ളത്തോൾ

മഗ്ദലനമറിയം - വള്ളത്തോൾ

ദുരവസ്ഥ - എൻ. കുമാരനാശാൻ

നിമിഷം – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

പേരക്കിടാവ് – യൂസഫലി കേച്ചേരി

മഞ്ജരിവൃത്തത്തിലെഴുതിയ ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

അരികിൽ നീ - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്

വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്

ഒരു ദളം മാത്രം - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്

എന്റെ മൺ വീണയിൽ - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്

താരകരൂപിണി - ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

മാണിക്യവീണയുമായെൻ - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്

ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ - ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഞ്ജരി_(വൃത്തം)&oldid=3996393" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്