രമണം (ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സ്)

ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ് രമണം[1]

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ