ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ് രമണം[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ