ഒരു മലയാളഭാഷ വൃത്തമാണ് പ്രമദ

നജഭജലങ്ങളും ഗുരുവതും പ്രമദാ [1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രമദ&oldid=2929820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്