നർക്കുടകം ഒരു സംസ്‌കൃതവൃത്തമാണ്. [1] അത്യഷ്ടിഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈ വൃത്തത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

അഥ സകലം നിനയ്ക്കുകിലുമാടൽ വാഹിച്ചടവീ
പഥമവൾ വിട്ടുപോയി. ജവ,മാ രുജ നീങ്ങുവതോ!
കഥയനുയാതരോടവൾ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു പരം
വൃഥയൊടഹോ മടങ്ങിയവർ തങ്ങിയൊരേടമവൾ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നർക്കുടകം&oldid=3143109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്