ആപാതളികാ തിരുത്തുക

=== ആപാതളികാഖ്യയിതേ താൻ ഭം ഗുരുയുഗ്മവുമെങ്കിലൊടുക്കം. ===

വൈതാളീയത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തിലുള്ള രലഗങ്ങൾക്കു പകരം ഭഗഗങ്ങൾ വെച്ചാൽ അത് ആപാതളികാ. തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആപാതാളിക&oldid=2532497" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്