ഉപചിത്രം (അർദ്ധസമവൃത്തം)

ഉപചിത്രംതിരുത്തുക

സസസം ലഗമൊറ്റയിൽ,മറ്റതിൽ ഭം ഭഭഗം ഗവുമിങ്ങുപചിത്രം.