ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് ജഘനചപല . ആര്യ എന്നവൃത്തത്തിന്റെ ഓരോ അർദ്ധത്തിലും എഴു ഗണങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടും നാലും ഗണങ്ങൾ ജഗണമായും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഗുരുക്കളായും വന്നാൽ ചപലാ എന്ന വൃത്തം. ഉത്തരാദ്ധത്തിൽ മാത്രം ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യ വൃത്തമാണ് ജഘനചപലാ.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബങ്ങൾ തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി , ഏ . ആർ . രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജഘനചപല&oldid=2904123" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്