ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ‌"വൃത്ത"

നയുഗസഗുരുയുഗളം വൃത്ത <ref>വൃത്തമജ്ഞരി, എ ആർ രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃത്ത&oldid=2903217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്