സുശരീരം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുശരീരം&oldid=2903174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്