ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ് മണികാഞ്ചി. കാകളിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആദ്യത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും ഗണങ്ങൾ മാത്രം അഞ്ച് വീതം ലഘുവാക്കിയിട്ടുള്ള വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണികാഞ്ചി&oldid=1470609" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്