ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് ക്രൗഞ്ചപദ.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

അ‍ഞ്ചിണയെട്ടിൽ ക്രൗഞ്ചപദാഖൃം ഭമസഭനന ന യഗണമിഹ ചേർന്നാൽ.

പത്തിലും  പതിനെട്ടിലും  യതി  എന്നർത്ഥം.[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വ‍‍ൃത്തമജ്ഞരി,എ.ആർ രാജരാജവർമ്മ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രൗഞ്ചപദ&oldid=2929808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്