എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് ഹരിണി [1]. അത്യഷ്ടി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്നു.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ആറിലും പത്തിലും ഒടുവിലും യതി; ആറ്,നാല്, ഏഴ് എന്ന് മുറിയണം.

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹരിണി&oldid=3291154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്