ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് ഭുജംഗവിജൃഭിതം. ഛന്ദസ്സ്: ഉത്കൃതിഉത്കൃതി എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 26 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭുജംഗവിജൃംഭിതം&oldid=2776220" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്