ഒരു സം‍സ്കൃതവർ‍ണ്ണവൃത്തമാണ് ശിഖരിണി. അത്യഷ്ടി എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 17 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “യ മ ന സ ഭ” എന്നീ ഗണങ്ങളും ഒരു ലഘുവും ഒരു ഗുരുവും ആറാമത്തെ അക്ഷരത്തിനു ശേഷം യതിയോടുകൂടി വരുന്ന വൃത്തമാണു ശിഖരിണി.

v - - - - - / v v v v v - - v v v -

ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിനു ശേഷവും യതി കാണാറുണ്ടു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. കഴിഞ്ഞേ പോകുന്നൂ... (കെ. എൻ. ഡി.)

2. നാരായണീയം ദശകം 24

തിരുത്തുക

ഹിരണ്യാക്ഷേ പോത്രിപ്രവരവപുഷാ ദേവ ഭവതാ

ഹതേ ശോകക്രോധഗ്ലപിതധൃതിരേതസ്യ സഹജ:

ഹിരണ്യപ്രാരംഭ : കശിപുരമരാരാതിസദസി

പ്രതിജ്ഞമാതേനേ തവ കില വധാർത്ഥം മധുരിപോ

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. മേഘവിഷ്‍ഭൂർ‍ജ്ജിതം

എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഈ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധകൃതികൾ

തിരുത്തുക
  1. സൌന്ദര്യലഹരി (ശങ്കരാചാര്യർ)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശിഖരിണി_(വൃത്തം)&oldid=3953976" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്