ജലധരമാല എന്നത് ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ്.

98. മം ഭം നാലിൽ ജലധരമാലാ സം മം [1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലധരമാല&oldid=2929799" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്