പൃത്ഥ്വി (ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സ്)

പൃത്ഥ്വി മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍