ഹരിണപ്ലുതം ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്ഹരിണപ്ലുതം

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വിഷമേ സസസം ലഗവും, സമേ നഭഭരം ഹരിണപ്ലുതയാമിഹ.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

<reference>

  1. വൃത്തമ‍ഞ്ജരി, എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹരിണപ്ലുതം&oldid=2903127" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്