ഉർവശി (വൃത്തം)

കാവ്യത്തിലെ വൃത്തം

ഉർവ്വശി

തിരുത്തുക

ന ത ത തം ഗം വരുന്നെങ്കിലാമുർവ്വശീ.

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉർവശി_(വൃത്തം)&oldid=2532487" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്