ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് കളത്രം.

നയനയനത്തോടിഹ ജയ ചേ൪ന്നൽ വരുവതു കേൾക്ക കളത്രം

വൃത്തമഞ്ചരി കെ .ആ൪.രാജ രാജ വ൪മ്മ <references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കളത്രം&oldid=2903118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്