പതിനാറ് അക്ഷരങ്ങൾ വീതമുള്ള വരികളിൽ അഞ്ച് ഗണവും ഒരു ഗുരുവും ലക്ഷണമായി വരുന്ന വൃത്തമാണ് അശ്വഗതി.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അശ്വഗതി&oldid=2388216" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്