ഉദീച്യവൃത്തി തിരുത്തുക

==== ഉദീച്യവൃത്ത്യാഖ്യമാമിതേ

രണ്ടാം ഗുരു വിഷമത്തിൽ മാത്രമായ്. ==== ===== രണ്ടാമക്ഷരം ഗുരുവാക്കുന്നത് വിഷമപാദങ്ങളിൽ മാത്രമായാൽ അത് ഉദീച്യവൃത്തി.

=====
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദീച്യവൃത്തി&oldid=2532492" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്