ഒരു വരിയിൽ പത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ വീതം വരികയും ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ മൂന്ന് ഗണങ്ങളും അവസാനം ഒരു ഗുരുവും വന്നാൽ സുമുഖി എന്ന വൃത്തം ആകുന്നു.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുമുഖി&oldid=2388284" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്