'ശൈലശിഖ

'ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം.[1]

ശൈലശിഖയ്ക്കുകേൾ ഭരനഭംഭഗണംഗുരുവും

ഉദാഹരണം :

മോഹതമസ്സകന്നുവിശദാശയനാംമമനീ ഗേഹിനിസമ്മുഖോപഗതയായധുനാവിധിനാ മോഹനഗാത്രിശീതകിരണഗ്രഹണാവസിതൗ രോഹിണിയെന്നപോൽസപദിയോഗമുപേതവതീ

(മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍

Amjadnlk (സംവാദം) 07:12, 10 നവംബർ 2018 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശൈലശിഖ&oldid=3259817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്