ഗൗരി (സുപ്രതിഷ്ഠാച്ഛന്ദസ്സ്)

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ഗൗരി

<ref>വൃത്തമജ്ഞരി, എ ആർ രാജരാജവർമ്മ