ഗൗരി (സുപ്രതിഷ്ഠാച്ഛന്ദസ്സ്)

ഗൗരിതിരുത്തുക

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ഗൗരി

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

<ref>വൃത്തമജ്ഞരി, എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

അവലംബംതിരുത്തുക