ഒരു മലയാളഭാഷ വൃത്തമാണ് കുവലിനി

ഇഹ നജനം നജനമൊരു ഗുരുവൊടേ കുവലിനിയാം.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുവലിനി&oldid=3593455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്