പൃത്ഥ്വി (അഷ്ടിച്ഛന്ദസ്സ്)

(പൃത്ഥ്വി (അത്യഷ്ടിച്ഛന്ദസ്സ്) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് പൃത്ഥ്വി

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ