ഒരു സംസ്കൃത വൃത്തമാണ് സുമുഖി.[1] പങ്‍ക്തിഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[2]

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

സരസീരുഹമക്ഷമാലികാ
സരസം വരപുസ്തകം ശുകം
കരപത്മപുടത്തിലേന്തിടും
വരദാ സുമുഖീ ജയിക്കേണം

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. ശേഖരിച്ചത് 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍