കളകാഞ്ചി

ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ്‌

ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ്‌ കളകാഞ്ചി. ആദ്യത്തെ വരിയിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഗണങ്ങളെ അയ്യഞ്ച് ലഘുക്കൾ ആക്കിയാൽ കളകാഞ്ചി എന്ന വൃത്തമാകും. ഇപ്രകാരം ലഘുവാക്കുമാറ്റമ്പോൾ ഒരു ഗണത്തിൽ അഞ്ച് മാത്രയും അഞ്ചക്ഷരവും ഉണ്ടാകും.

ലക്ഷണം- വൃത്തമഞ്ജരിതിരുത്തുക

കേരളകൌമുദിതിരുത്തുക

[1]

  1. വൃത്തവിചാരം, കെ കെ വാദ്ധ്യാർ എൻ ബി എസ് കോട്ടയം 1967 പേജ് 44
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കളകാഞ്ചി&oldid=3497010" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്