പ്രഭദ്രകം (അതിശക്വരീച്ഛന്ദസ്സ്)

പ്രഭദ്രകം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍