ഒരു ദണ്ഡകമാണ്‌ (ഒരു പാദത്തിൽ 26നു മേൽ അക്ഷരമുള്ള സമവൃത്തം) ഇക്ഷുദണ്ഡിക.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ആട്ടക്കഥകളിലെ ദണ്ഡകങ്ങൾക്കുള്ള സാമാന്യലക്ഷണവും, ഇക്ഷുദണ്ഡികയ്ക്കുള്ള വിശേഷലക്ഷണവും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്.

ഇത് ആട്ടക്കഥാദണ്ഡകങ്ങൾക്കുള്ള സാമാന്യലക്ഷണം. ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നും, രണ്ടും നാലും പാദങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണം തുല്യമായതിനാൽ ഇത് അർദ്ധസമമാണ്‌.

മേല്പ്പറഞ്ഞത് ഇക്ഷു ദണ്ഡികയുടെ വിശേഷലക്ഷണം. വിഷമപാദങ്ങളിൽ ഒന്നാം ഖണ്ഡം തഭല-തഭല-തഭല-ഗഗ എന്നും;രണ്ടാം ഖണ്ഡം ഭയ-ഭയ എന്നും ;മൂന്നാം ഖണ്ഡം ഭനന-ഭനന-ഭനന-ഗഗ എന്നും; സമപാദങ്ങളിൽ ഒന്നാം ഖണ്ഡം സജലല-സജലല-സജലല-ഗഗ എന്നും; രണ്ടാം ഖണ്ഡം നസഗ-നസഗ എന്നും; മൂന്നാം ഖണ്ഡം നനനല-നനനല-നനനല-ഗഗ എന്നും വരുന്ന ദണ്ഡകം ഇക്ഷുദണ്ഡിക.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇക്ഷുദണ്ഡിക&oldid=2388220" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്