ചപലാര്യ ഒരു മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.

‍‍

[1]

ആര്യയ്ക്കു ഓരോ അർത്ഥത്തിലും ഏഴ്ഗണങ്ങളുളളതിൽ രണ്ടും നാലും ഗ​ണങ്ങൾ ജഗണ[മദ്ധ്യഗുരു]-രൂപങ്ങളായുംഅപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഗുരുക്കളുള്ളതായും വന്നാൽ അത് 'ചപലാ'.ഇരുപുറവും ഗുരു വരുന്നതിനു 1ം 3ം ഗണങ്ങൾ അന്ത്യഗുരുക്കളും 3ം 5ം ഗണങ്ങൾ ആദിഗുരുക്കളും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്നാം ഗണം സർവ്വഗുരുതന്നെ വേണമെന്നു വരുന്നു. ഈ ലക്ഷണമെല്ലാം ലക്ഷണശ്ലോകത്തിലൊത്തിട്ടുണ്ട്.

 1       2       3
ഇ ഹ ര / ണ്ടു മ ങ്ങു / നാ ലും
4       5         
ഗ ണ ങ്ങ/ ളർ ദ്ധ /ങ്ങൾ ര ണ്ടി/ ലും കേൾ/ ക്ക 	 
 1        2        3     

ഗു രു വോ /ടെ മു ൻപു/ പി ൻപും

 4      5

ജ കാ ര /മാ യാ/ ല /തോ ച പ /ലാ

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ മാത്രം ‍ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യയ്ക്കു 'മുഖചപലാ' എന്നും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ മാത്രം ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യയ്ക്ക് 'ജഘനചപലാ 'എന്നും പേരുകൾ

 1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചപലാര്യ&oldid=2940915" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്