ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് മത്തേഭവിക്രീഡിതം. ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഗുരു ചേർത്താൽ അത് മത്തേഭവിക്രീഡിതം ആകുന്നു.


ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മത്തേഭവിക്രീഡിതം&oldid=2639037" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്