എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനപായം. ഇരുപത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള പ്രകൃതി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന വൃത്തമാണിത്.

സ, ഭ, ഭ, സ, സ, ന, യ എന്നീ ഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അവസാനം യതി ഉണ്ടാവും.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനപായം&oldid=3293717" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്