ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് ഉപസ്ഥിതം.

[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപസ്ഥിതം&oldid=2904338" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്