പല്ലവിനി മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

കേകയുടെ രണ്ടാംപാദത്തിന്റെ രണ്ടാം യതിയുടെ ആദ്യമായ ത്ര്യക്ഷരഗണവും, പാദാദിപ്പൊരുത്തവും വിട്ടതു പല്ലവിനി.

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക

പ്ലവകുലപതിവരുത്തും പെരുമ്പട-
ജ്ജനത്തൊടുരുമിച്ചു രഘുനാഥൻ
പടയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു സമുദ്രതടഭൂവി
വസിച്ചിതൊരു ദിനം ഹരിനംബോ.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പല്ലവിനി&oldid=2904159" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്